Adatkezelési tájékoztató

a szervezettel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások és más szervezetek részére

 

Bevezetés

 

A szervezet – mint adatkezelő – szerződéses kapcsolatban áll vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel, amelyek a szervezet zavartalan működtetésében közreműködnek. A szervezet e szervezetek tisztségviselőinek és alkalmazottainak – érintett személyek – azon személyes adatait kezeli, amelyek kapcsolattartás céljából feltétlenül szükségesek.

 

A szervezet – mint adatkezelő – tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény követelményeire, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

A szervezet a jogszabályoknak megfelelően és saját belső szabályzatában rögzített elvek szerint kezeli a vele kapcsolatban álló természetes személyek adatait. A belső szabályzat betartásával a szervezet tisztségviselői és alkalmazottai a természetes személyek adatainak kezelését jogszerűen végzik.

 

A szervezet kiemelten fontosnak tartja a vele kapcsolatban álló személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, személyes adataikat bizalmasan kezeli, és betart minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató az érintett személyek részére nyújt információt személyes adataik kezeléséről.

 

 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

A szervezet megnevezése: Bitex-Innofilt Kft.
A szervezet címe: 1041 Bp. Szilágyi u. 26.
Weboldal megnevezése, címe: www.innofilt.hu
Levelezési cím: 1041 Bp. Szilágyi u. 26.
E-mail: innofilt@innofilt.hu
Telefon: +36-1-3291221

 

 

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

 

 • A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A konkrét cél ez estben a szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettség.

 

 • Az adatkezelésben érintettek köre a szervezettel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások és egyéb szervezetek kapcsolattartó tisztségviselői és alkalmazottai.

 

 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 

 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem változtatja meg a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a tájékoztatóban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 • A személyes adatok tárolása papír alapon és elektronikus formában történik úgy, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

 • A személyes adatok kezelése és megfelelő biztonsága technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van. Az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelem biztosított.

 

 • Az adatvédelem elvei minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazásra kerülnek.

 

 

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, nyilvántartás.
Lakcím Azonosítás, kapcsolattartás, nyilvántartás.
Telefonszám Kapcsolattartási célból szükséges.
E-mail Kapcsolattartási célból szükséges.

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban nem szereplő kérdések tekintetében az adatkezelési szabályzat, illetve annak alapjául szolgáló törvények és rendeletek az irányadók.